English

Staff

Staffio 2022/23

Pennaeth: Mr Andreas Huws

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd), Amddiffyn Plant, Asesu Risg, Achrediadau, CiG, Datblygiadau ADY: Mrs Dawn Hoban (UDRh/SMT)

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Sylfaen/Meithrin, Polisïau, CiG, Datblygiadau ADY: Mrs Ceri Wyn Thomas (UDRh/SMT)

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Allweddol 2 & Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, CiG, ANG, Datblygiadau ADY: Mrs Elliw Emlyn Roberts (UDRh/SMT)

Rheolwr Busnes: Mrs Liza Aston (UDRh/SMT)

Swyddog Gweinyddol a Chefnogaeth: Mrs Iona Ponsonby/Miss Llinos Williams (0.6)

Technegydd: Neil Roberts (0.1)

 

Athrawon Dosbarth Cynradd

Dosbarth Enw
Cynradd 1: (Cyfnod Sylfaen) Ceri Wyn Thomas
Cynradd 1a: (Cyfnod Sylfaen) Ann Pierce Jones
Cynradd 2: (Cyfnod Sylfaen) Lisa Roberts
Cynradd 3a: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Lowri Carlisle
Cynradd 3b: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Manon Grieves-Owen
Cynradd 4: ( Cyfnod Allweddol 2) Aled Jones
Cynradd 5: (Cyfnod Allweddol 2/CA2) Elliw Emlyn Roberts B.Add
Dwynwen (Gofal Arbennig) Catrin Jones

Athrawon Dosbarth Uwchradd

Dosbarth Enw
Cyfnod Allweddol 3 (Canol 1) (CA3) Will Williams
Cyfnod Allweddol 3 (Canol 2) (CA3) Sioned Jones
Ceint 1 (CA3/CA4) Kristin Friedman
Ceint 1a (CA3/CA4) Einir Roberts
Ceint 2 (14-19) Jadie Hurrell
Ceint 3 (14-19) Aled Williams
Ceint 4 (14-19) Dawn Hoban; Tabitha Mead

Athrawon Pynciau Arbenigol

Meysydd D&Ph Enw
Celfyddydau Mynegiannol
Gethin Thomas B.Add (0.4)
Elen Hughes (0.6)
Lowri Fretwell (0.8)

Staff Cefnogol

Cynradd Uwchradd Gofal Arbennig
Sam Clutton (CDLU) Catrin Williams (CALU) Jacqueline Ward-Davies (CALU)
Dawn Williams (CALU) Nerys Jones (CALU) Hilda Owen
Elen Mai Jones (CALU) Kelly Davies (CALU) Mary Roberts
Laura Roberts (CALU) Llinos Roberts (CALU) Leanne Hughes
Gemma Hughes (CALU) Chloe Parry (CALU) Samantha Taylor
Gwenan Williams (CALU) Kay Ridings Staff Gofal Iechyd
Sian Owen Ceri Roberts  
Ffion Davies Islwyn Owen  
Anna Hughes Dion Williams  
Cathrin Williams Alison Burford  
Angharad Thomas Ceri Roberts  
Kelly Gerrard Dylan Jones  
Elen Mair Williams Lorraine Roberts  
Lois Hughes Victoria Stellas  
Ann Jones Deian Elfyn  
Stella Jones Iago McGuire  
Ffion Jones Tomos Jones  
Calum Ridings Jacqueline Davies  
Alys Jones Jessica Tilbury  
Laura Owen    
Meleri Hughes    
Carla Eccles    

Eraill

Manylion Enw
Nyrs Tania Jones
Staff Gofal Iechyd Hayley Morey
Gwyneth Hulme
Gofalwr John Lewis Jones
Gwasanaethau Masnachol Nia Hughes
Wendy Griffiths
Mary Owen
Prif Gogydd Belinda Jones
Staff Cegin Helen Owen

Tîm Rheoli a Cwricwlwm

Andreas Huws, Dawn Hoban, Ceri Wyn Thomas, Elliw Emlyn Roberts, Jadie Hurell, Lowri Carlisle, Lowri Fretwell, Manon Grieves-Owen, Ann Pierce Jones, Will Williams Sioned Jones, Tabitha Mead, Lisa Roberts, Meleri Hughes, Gethin Thomas, Aled Jones, Aled Williams, Kristin Friedman, Einir Roberts, Catrin Jones, Samantha Clutton, Kelly Davies, Elen Jones, Nerys Jones, Laura Roberts, Llinos Roberts, Dawn Williams, Gemma Hughes, Chloe Parry, Catrin Williams, Liza Aston

Uwch Tîm Rheoli

Andreas Huws, Dawn Hoban, Elliw Emlyn Roberts, Ceri Wyn Thomas, Liza Aston

Cyfrifoldeb dros LAC

Andreas Huws, Dawn Hoban

Cyfrifoldeb dros Amddiffyn Plant

Andreas Huws, Dawn Hoban, Mr Peter Davies OBE (Llywodraethwyr)

ADRAN ADDYSG

Seicolegydd Addysgol: Mrs Ffion Ellis Jones, Mrs Elenid Glyn

Swyddog Lles: Ms Angela Bennett

Swyddog Addysg: Mr Aaron Evans

Anghenion Addysg Arbennig: Dr Einir Thomas

ADRAN IECHYD

Ffisiotherapi:

Darperir gwasanaeth Ffisiotherapi/Iechyd Galwadigaethol yn yr ysgol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer y disgyblion hynny y mae angen cymorth arnynt.

Swyddogion Ffisiotherapi: Ms Susan Strange, Mr Mitesh Makanjee

Iechyd Galwadigaethol: Mr Adam Glover, Ms Elin Pritchard, Ms Manon Thomas

Therapydd Llefarydd:

Darperir gwasanaeth therapi Lleferydd gan Awdurdod Iechyd Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer gwneud asesiadau a chynllunio rhaglenni fel y gall athrawon eu cyflwyno o ddydd i ddydd.

Yn aml bydd gwaith y therapydd yn golygu asesiadau ar gyfer cymorth cyfathrebu trydanol a chyfrifiadurol.

Therapydd Lleferydd ac Iaith: Carol Davies Owen, Bethany Frempong

Partneriaeth Dysgu a Rhwydweithiau Proffesiynol

Mae’r ysgol yn cydweithio ag ystod eang o asiantaethau a phartneriaid er mwyn datblygu a gwella’r ddarpariaeth i ddisgyblion yr ysgol.

LLYWODRAETHWYR:
Aelodau’r Corff Llywodraethol 2022/2023

Yn cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol:

Dr Dyfrig ap Dafydd
Cyng. Dylan Rees (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)
Mr Lloyd Williams

Yn cynrychioli’r Rhieni:

Mrs Iris Williams
Mrs Carys Thomas
Mr Sean Snape
Mrs Donna Calveley

Aelodau Cyfetholedig:

Mrs Eileen Clarke
Mr Peter Davies OBE (Cadeirydd)

Yn cynrychioli’r Mudiadau Gwirfoddol:

Mr Gwilym Pritchard

Pennaeth:

Andreas Huws

Yn cynrychioli’r Athrawon:

Dawn Hoban

Yn cynrychioli’r Staff Ategol:

Gwennan Williams

Clerc y Corff Llywodraethol:

TBC

Yn mynychu cyfarfodydd:

Mrs Ceri Wyn Thomas
Mrs Elliw Emlyn Roberts