English

Staff

Staffio 2017/2018

Pennaeth: Mr Andreas Huws B.Add. Dip Add.Arb

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd), Amddiffyn Plant, Asesu Risg, Achrediadau, Datblygiadau ADY (UDR/SMT): Mrs Dawn Hoban B. Add

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Sylfaen/Meithrin, Polisïau, Cwricwlwm Cenedlaethol 2015, Datblygiadau ADY, (UDRH/SMT): Mrs Ceri Wyn Thomas

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Allweddol 2 & Fframwaith, Llythrennedd a Rhifedd, Cwricwlwm Cenedlaethol 2015, Datblygiadau ADY (UDRH/SMT): Mrs Elliw Emlyn Roberts

Swyddog Cefnogi Ysgol (Gweinyddu a Threfniadaeth): Mrs Meinir Williams, Llinos Williams

Cynhelydd Plant/GAD: Mrs Mandy Hughes

Technegydd: Neil Roberts (0.1)

Athrawon Dosbarth Cynradd

Dosbarth Enw
Cynradd 1: (Cyfnod Sylfaen) Ceri Wyn Thomas B.Add
Cynradd 2: (Cyfnod Sylfaen) Lisa Roberts B.Add
Cynradd 3a: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Rhiannon O’Marah
Cynradd 3b: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Lowri Carlisle
Cynradd 4: ( Cyfnod Allweddol 2) Lowri Watkins
Cynradd 5: (Cyfnod Allweddol 2) Elliw Emlyn Roberts B.Add

Athrawon Dosbarth Uwchradd

Dosbarth Enw
Cyfnod Allweddol 3 (Canol) Sioned Parry B.Add.
Ceint 1 (CA3/CA4) Aled Williams B.Add
Ceint 2 (14-19) Siân Jones B.Sc
Ceint 3 (14-19) Dawn Hoban B.Add

Athrawon Pynciau Arbenigol

Pynciau Enw
Cerdd/Iaith Fodern Gethin Thomas B.Add
Addysg Gorfforol Dawn Hoban B.Add
Lowri Fretwell B.Add
Celf & CDT Lowri Fretwedd B.Add

Staff Cefnogol

Cynradd Uwchradd Gofal Arbennig
Sam Clutton (CDLU) Catrin Williams Hilda Owen
Rachel Fergusson Anwen Jones (CDLU) Mandy Hughes
Ann Jones Nerys Jones (CDLU) Staff Gofal Iechyd
Sian Owen Tabitha Mead (CDLU)  
Dawn Williams (CDLU) Islwyn Owen  
Anna Hughes Elin Morris Jones  
Cathrin Williams Gareth Roberts  
Angharad Thomas Llinos Roberts (CDLU)  
Elen Mai Jones Mary Roberts  
Ellen Williams Heather Williams  
Laura Roberts Rob Humphreys  
Naomi Jones Dion Williams  
Stella Jones Kelly Davies  
Gemma Hughes Craig Hughes  
Nicola Pritchard    
Cerie Marie Hughes BESST    
Holly Cunningham    
     

Eraill

Manylion Enw
Nyrs Tania Jones
Staff Gofal Iechyd Claire Henson
Hannah Wain
Hayley Morey
Gwyneth Hulme
Donna Roberts Jones
Kerry Fitzpatrick
Gofalwr John Lewis Jones
Gwasanaethau Masnachol Carys Grieves
Sylvia Jones
Nia Hughes
Lilian Jones
Donna Owen
Martin Roberts
Mary Owen
Prif Gogydd Belinda Jones
Staff Cegin Helen Owen
Helen Evans

Tîm Rheoli Ysgol

A Huws, D Hoban, E E Roberts, Ceri Thomas, Mandy Hughes, Meinir Williams, Nerys Jones, Samantha Clutton, Sioned Jones, T Jones, Anwen Jones, Dawn Williams, Tabitha Mead, Llinos Roberts

Uwch Tîm Rheoli

Andreas Huws, Dawn Hoban, Elliw Emlyn Roberts, Ceri, Wyn Thomas

Cyfrifoldeb dros LAC

Andreas Huws, Dawn Hoban

Personau cyfrifol Amddiffyn Plant:

Andreas Huws, Dawn Hoban, Eileen Clarke (Llywodraethwyr)

ADRAN ADDYSG

Seicolegydd Addysgol: Mrs Ffion Ellis Jones, Mrs Elenid Glyn

Swyddog Lles: Ms Angela Bennett

Swyddog Addysg: Mr Gareth Jones

Anghenion Addysg Arbennig: Dr Einir Thomas

ADRAN IECHYD

Ffisiotherapi:

Darperir gwasanaeth Ffisiotherapi/Iechyd Galwadigaethol yn yr ysgol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer y disgyblion hynny sydd angen cymorth.

Swyddogion Ffisiotherapi: Ms Hilary Wilson, Mr Mitesh Makanjee

Iechyd Galwadigaethol: Mr Adam Glover, Ms Elin Pritchard, Ms Manon Thomas

Therapydd Llefarydd:

Darperir gwasanaeth therapi Llefarydd gan Awdurdod Iechyd Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer gwneud asesiadau, cynllunio rhaglenni fel y gellir yr athrawon eu cyflwyno o ddydd i ddydd. Yn aml bydd gwaith y therapydd yn golygu asesiadau ar gyfer cymorth cyfathrebu trydanol a chyfrifiadurol.

Therapydd Lleferydd ac Iaith: Carol Davies Owen, Lois Hughes

Cymunedau Dysgu a Rhwydweithiau Proffesiynol:

Mae’r ysgol yn cyd-weithio ag ystod eang o asiantaethau a phartneriaid er mwyn datblygu a gwella’r ddarpariaeth i ddisgyblion yr ysgol.

LLYWODRAETHWYR: Aelodau’r Corff Llywodraethol 2016/2017

Yn cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol:

Dr Dyfrig ap Dafydd
Cyng. Dylan Rees
Mr Lloyd Williams

Yn cynrychioli’r Rhieni:

Mrs Iris Williams
Mr Adrian Williams
Mr Sean Snape (Cadeirydd)
Mrs Donna Calveley

Aelodau Cyfetholedig:

Mrs Eileen Clarke

Yn cynrychioli’r Mudiadau Gwirfoddol:

Mr Gwilym Pritchard (Is-gadeirydd)

Pennaeth:

Andreas Huws

Yn cynrychioli’r Athrawon:

Dawn Hoban

Yn cynrychioli’r Staff Ategol:

Dawn Williams

Clerc y Corff Llywodraethol:

Mrs Meinir Williams

Yn mynychu cyfarfodydd:

Mrs Ceri Wyn Thomas
Mrs Elliw Emlyn Roberts