English

Staff

Staffio 2016/2017

Pennaeth: Mr Andreas Huws B.Add. Dip Add.Arb

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd), Amddiffyn Plant, Mrs Dawn Hoban B. Add Asesu Risg, Achrediadau, Datblygiadau ADY (UDR/SMT): Mrs Dawn Hoban B. Add

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Sylfaen/Meithrin, Polisïau, Cwricwlwm Cenedlaethol 2015, Datblygiadau ADY, (UDRH/SMT): Mrs Ceri Wyn Thomas

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Allweddol 2 & Fframwaith, Llythrennedd a Rhifedd, Cwricwlwm Cenedlaethol 2015, Datblygiadau ADY (UDRH/SMT): Mrs Elliw Emlyn Roberts

Swyddog Cefnogi Ysgol (Gweinyddu a Threfniadaeth): Mrs Meinir Williams, Llinos Williams

Cynhelydd Plant/GAD: Mrs Mandy Hughes

Technegydd: Neil Roberts (0.1)

Athrawon Dosbarth Cynradd

Dosbarth Enw
Cynradd 1A: (Cyfnod Sylfaen) Ceri Wyn Thomas B.Add
Cynradd 1B: (Cyfnod Sylfaen) Rhiannon O’Marah
Cynradd 2: (Cyfnod Sylfaen) Lowri Carlisle
Cynradd 3: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Lisa Williams B.Add
Cynradd 4: ( Cyfnod Allweddol 2) Lowri Watkins
Cynradd 5: (Cyfnod Allweddol 2) Elliw Emlyn Roberts B.Add
Arweinydd Gofal Arbennig/synhwyrol Lowri Morris B.Add

Athrawon Dosbarth Uwchradd

Dosbarth Enw
Cyfnod Allweddol 3 (Canol) Sioned Parry B.Add.
Ceint 1 (CA3/CA4) Aled Williams B.Add
Ceint 2 (14-19) Siân Jones B.Sc
Ceint 3 (14-19) Dawn Hoban B.Add

Athrawon Pynciau Arbenigol

Pynciau Enw
Cerdd/Iaith Fodern Gethin Thomas B.Add
Addysg Gorfforol Dawn Hoban B.Add
Lowri Fretwell B.Add
Celf & CDT Lowri Fretwedd B.Add

Staff Cefnogol

Gynradd Uwchradd Gofal Arbennig
Sam Clutton (CDLU) Catrin Williams Hilda Owen
Rachel Fergusson Anwen Jones (CDLU) Mandy Hughes
Ann Jones Nerys Jones (CDLU) Staff Gofal Iechyd
Sian Owen Tabitha Mead (CDLU)  
Dawn Williams (CDLU) Islwyn Owen  
Anna Hughes Elin Morris Jones  
Cathrin Williams Gareth Roberts  
Angharad Thomas Llinos Roberts (CDLU)  
Collette Williams Mary Roberts  
Ellen Williams Geoffrey Atherton  
Laura Roberts Sharon Hughes  
Naomi Jones Heather Williams  
Stella Jones Rob Humphreys  
Elen Mai Jones David Cashman  
Gemma Hughes Dion Williams  
Nicola Pritchard Kelly Davies  
Cerie Marie Hughes BESST Craig Hughes  
Holly Cunningham    
Awen Roberts    

Eraill

Manylion Enw
Crochenydd Jonathan Fairbarn (0.2)
Nyrs Angela Cronin
Staff Gofal Iechyd Claire Henson
Hannah Wain
Hayley Morey
Gwyneth Hulme
Donna Roberts Jones
Gofalwr John Lewis Jones
Gwasanaethau Masnachol Carys Grieves
Sylvia Jones
Nia Hughes
Lilian Jones
Donna Owen
Martin Roberts
Mary Owen
Prif Gogydd Belinda Jones
Staff Cegin Helen Owen
Helen Evans

Tîm Rheoli Ysgol

A Huws, D Hoban, E E Roberts, Lowri Morris, Mandy Hughes, Meinir Williams, Nerys Jones, Samantha Clutton, Sioned Parry, Ceri Thomas, A Cronin, Anwen Jones, Dawn Williams, Tabitha Mead

Uwch Tîm Rheoli

Andreas Huws, Dawn Hoban, Elliw Emlyn Roberts, Ceri Wyn Thomas

Cyfrifoldeb dros LAC

Andreas Huws, Dawn Hoban

Personau cyfrifol Amddiffyn Plant:

Andreas Huws, Dawn Hoban, Eileen Clarke (Llywodraethwyr)

ADRAN ADDYSG

Seicolegydd Addysgol: Mr Gareth Payne, Mrs Elenid Glyn

Swyddog Lles: Ms Angela Bennett

Swyddog Addysg: Mr Gareth Jones

Anghenion Addysg Arbennig: Dr Einir Thomas

ADRAN IECHYD

Ffisiotherapi:

Darperir gwasanaeth Ffisiotherapi/Iechyd Galwadigaethol yn yr ysgol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer y disgyblion hynny sydd angen cymorth.

Swyddogion Ffisiotherapi: Ms Hilary Wilson, Mr Mitesh Makanjee

Iechyd Galwadigaethol: Mr Adam Glover, Ms Elin Pritchard

Therapydd Llefarydd:

Darperir gwasanaeth therapi Llefarydd gan Awdurdod Iechyd Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer gwneud asesiadau, cynllunio rhaglenni fel y gellir yr athrawon eu cyflwyno o ddydd i ddydd. Yn aml bydd gwaith y therapydd yn golygu asesiadau ar gyfer cymorth cyfathrebu trydanol a chyfrifiadurol.

Therapydd Lleferydd ac Iaith: Carol Davies Owen, Lois Hughes

Cymunedau Dysgu a Rhwydweithiau Proffesiynol:

Mae’r ysgol yn cyd-weithio ag ystod eang o asiantaethau a phartneriaid er mwyn datblygu a gwella’r ddarpariaeth i ddisgyblion yr ysgol.

LLYWODRAETHWYR: Aelodau’r Corff Llywodraethol 2015/2016

Yn cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol:

Dr Dyfrig ap Dafydd
Cyng. Dylan Rees
Mr Lloyd Williams

Yn cynrychioli’r Rhieni:

Mrs Iris Williams
Mr Adrian Williams
Mr Sean Snape (Cadeirydd)
Mrs Donna Calveley

Aelodau Cyfetholedig:

Mrs Eileen Clarke

Yn cynrychioli’r Mudiadau Gwirfoddol:

Mr Gwilym Pritchard (Is-gadeirydd)

Pennaeth:

Andreas Huws

Yn cynrychioli’r Athrawon:

Dawn Hoban

Yn cynrychioli’r Staff Ategol:

Dawn Williams

Clerc y Corff Llywodraethol:

Mrs Meinir Williams

Yn mynychu cyfarfodydd:

Mrs Ceri Wyn Thomas
Mrs Elliw Emlyn Roberts