English

Staff

Staffio 2020/21

Pennaeth: Mr Andreas Huws B.Add. Dip Add.Arb

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd), Amddiffyn Plant, Asesu Risg, Achrediadau, Datblygiadau ADY (UDR/SMT): Mrs Dawn Hoban B. Add

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Sylfaen/Meithrin, Polisïau, Cwricwlwm Cenedlaethol 2015, Datblygiadau ADY, (UDRH/SMT): Mrs Ceri Wyn Thomas

Pennaeth Cynorthwyol Cyfnod Allweddol 2 & Fframwaith, Llythrennedd a Rhifedd, Cwricwlwm Cenedlaethol 2015, Datblygiadau ADY (UDRH/SMT): Mrs Elliw Emlyn Roberts

Rheolwr Busnes: Mrs Meinir Williams

Swyddog Cefnogi Ysgol (Gweinyddu a Threfniadaeth): Llinos Williams, Liza Aston

Technegydd: Neil Roberts (0.1)

 

Athrawon Dosbarth Cynradd

Dosbarth Enw
Cynradd 1: (Cyfnod Sylfaen) Ceri Wyn Thomas B.Add
Cynradd 2: (Cyfnod Sylfaen) Lisa Roberts B.Add
Cynradd 3a: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Lowri Carlisle
Cynradd 3b: (Cyfnod Sylfaen /CA2) Manon Grives-Owen
Cynradd 4: ( Cyfnod Allweddol 2) Lowri Watkins
Cynradd 5: (Cyfnod Allweddol 2) Elliw Emlyn Roberts B.Add

Athrawon Dosbarth Uwchradd

Dosbarth Enw
Cyfnod Allweddol 3 (Canol 1) Alaina Rees-Owen
Cyfnod Allweddol 3 (Canol 2) Sioned Joned B.Add
Ceint 1 (CA3/CA4) Aled Williams B.Add
Ceint 2 (CA3/CA4) Geoff Atherton BSc
Ceint 3 (14-19) Siân Jones B.Sc
Ceint 3 (14-19) Dawn Hoban B.Add / Tabitha Mead (Post 16)

Athrawon Pynciau Arbenigol

Pynciau Enw
Cerdd/Iaith Fodern Gethin Thomas B.Add
Addysg Gorfforol Dawn Hoban B.Add
Lowri Fretwell B.Add
Celf & CDT Lowri Fretwell B.Add

Staff Cefnogol

Cynradd Uwchradd Gofal Arbennig
Sam Clutton (CDLU) Catrin Williams Hilda Owen
Helen Williams (CDLU) Kay Ridings Mary Roberts
Ann Jones Nerys Jones (CDLU) Jaqueline Ward-Davies
Sian Owen Rachel Cordwell Indiana Mead
Dawn Williams (CDLU) Islwyn Owen Leanne Hughes
Anna Hughes Dion Williams Catrin Hughes
Cathrin Williams Kelly Davies (CDLU) Staff Gofal Iechyd
Angharad Thomas Llinos Roberts (CDLU)  
Elen Mai Jones (CDLU) Dylan Jones  
Elen Mair Williams Craig hughes  
Laura Roberts (CDLU) Chloe Parry  
Gwenan Williams Rhian Williams  
Stella Jones Deian Elfyn  
Gemma Hughes Iago McGuire  
Nicola Pritchard Lorraine Roberts  
Cerie Marie Hughes    
Holly Cunningham    
Lois Hughes    

Eraill

Manylion Enw
Nyrs Tania Jones
Staff Gofal Iechyd Hayley Morey
Gwyneth Hulme
Gofalwr John Lewis Jones
Gwasanaethau Masnachol

Nia Hughes
Martin Roberts
Wendy Griffiths
Jaqueline Ashworth
Kevin Owen
Mary Owen

Prif Gogydd Belinda Jones
Staff Cegin Helen Owen

Tîm Rheoli a Cwricwlwm

Andreas Huws, Dawn Hoban, Ceri Wyn Thomas, Elliw Emlyn Roberts, Geoff Atherton, Lowri Carlisle, Lowri Fretwell, Manon Grieves-Owen, Sian Jones, Sioned Jones, Tabitha Mead, Alaina Rees-Owen, Lisa Roberts, Gethin Thomas, Lowri Watkins, Aled Williams, Samantha Clutton, Kelly Davies, Elen Jones, Nerys Jones, Laura Roberts, Llinos Roberts, Dawn Williams, Helen Williams, Meinir Williams

Uwch Tîm Rheoli

Andreas Huws, Dawn Hoban, Elliw Emlyn Roberts, Ceri Wyn Thomas

Cyfrifoldeb dros LAC

Andreas Huws, Dawn Hoban

Personau cyfrifol Amddiffyn Plant:

Eileen Clarke (Llywodraethwyr)

ADRAN ADDYSG

Seicolegydd Addysgol: Mrs Ffion Ellis Jones, Mrs Elenid Glyn

Swyddog Lles: Ms Angela Bennett

Swyddog Addysg: Mr Aaron Evans

Anghenion Addysg Arbennig: Dr Einir Thomas

ADRAN IECHYD

Ffisiotherapi:

Darperir gwasanaeth Ffisiotherapi/Iechyd Galwadigaethol yn yr ysgol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer y disgyblion hynny sydd angen cymorth.

Swyddogion Ffisiotherapi: Ms Susan Strange, Mr Mitesh Makanjee

Iechyd Galwadigaethol: Mr Adam Glover, Ms Elin Pritchard, Ms Manon Thomas

Therapydd Llefarydd:

Darperir gwasanaeth therapi Llefarydd gan Awdurdod Iechyd Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer gwneud asesiadau, cynllunio rhaglenni fel y gellir yr athrawon eu cyflwyno o ddydd i ddydd. Yn aml bydd gwaith y therapydd yn golygu asesiadau ar gyfer cymorth cyfathrebu trydanol a chyfrifiadurol.

Therapydd Lleferydd ac Iaith: Carol Davies Owen, Cain Griffith

Partneriaeth Dysgu a Rhwydweithiau Proffesiynol

Mae’r ysgol yn cyd-weithio ag ystod eang o asiantaethau a phartneriaid er mwyn datblygu a gwella’r ddarpariaeth i ddisgyblion yr ysgol.

LLYWODRAETHWYR: Aelodau’r Corff Llywodraethol 2019/20

Yn cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol:

Dr Dyfrig ap Dafydd
Cyng. Dylan Rees
Mr Lloyd Williams

Yn cynrychioli’r Rhieni:

Mrs Iris Williams
Mr Adrian Williams
Mr Sean Snape (Cadeirydd)
Mrs Donna Calveley

Aelodau Cyfetholedig:

Mrs Eileen Clarke
Mr Peter Davies OBE (Is-gadeirydd)

Yn cynrychioli’r Mudiadau Gwirfoddol:

Mr Gwilym Pritchard

Pennaeth:

Andreas Huws

Yn cynrychioli’r Athrawon:

Dawn Hoban

Yn cynrychioli’r Staff Ategol:

Tabitha Mead

Clerc y Corff Llywodraethol:

Mrs Meinir Williams

Yn mynychu cyfarfodydd:

Mrs Ceri Wyn Thomas
Mrs Elliw Emlyn Roberts