English

Staff

Staffio 2023/24

Pennaeth: Mr Andreas Huws

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd), Amddiffyn Plant, Asesu Risg, Achrediadau, CiG, Datblygiadau ADY: Mrs Dawn Hoban (UDRh/SMT)

Pennaeth Cynorthwyol Dros Dro Cyfnod Sylfaen/Cyfnod Allweddol 2, Polisïau, CiG, Datblygiadau ADY, Fframwaith Rhifedd a Lleferydd: Mrs Mannon Grieves-Owen (UDRh/SMT)

Uwch Arweinydd Dros dro: Uwchradd: Mrs Sioned W Jones (UDRh/SMT)

Uwch Arweinydd Dros dro: Cynradd: Mrs Lisa Roberts (UDRh/SMT)

Rheolwr Busnes: Mrs Liza Aston (UDRh/SMT)

Swyddog Gweinyddol a Chefnogaeth: Mrs Iona Ponsonby / Miss Llinos Williams (0.6) / Mrs Donnette Burke (0.4)

Cydlynydd Cynhwysiant: Rôl wedi’i diddymu

Technegydd: Neil Roberts (0.1)

Athrawon Dosbarth cynradd

Cynradd 1: (Cyfnod Sylfaen): Zara Roberts
Cynradd 1a: (Cyfnod Sylfaen): Ann Pierce Jones
Cynradd 2: (Cyfnod Sylfaen): Lisa Roberts
Cynradd 3a: (Cyfnod Sylfaen): Lowri Carlisle
Cynradd 3b: (Cyfnod Sylfaen /CA2): Mannon Grieves-Owen
Cynradd 4: (Cyfnod Allweddol 2): Aled Jones
Cynradd 5: (Cyfnod Sylfaen/CA2): Emily Thompson
Dwynwen (Gofal Arbennig): Catrin Jones

Athrawon Dosbarth Uwchradd

Canol 1: (CA3): Lowri Fretwell
Canol 2: (CA3): Sioned Jones
Ceint 1: (CA3/CA4): Kristin Friedman
Ceint 1a: (CA3/CA4): Einir Roberts
Ceint 2: (CA3/CA4): Huw Edwards
Ceint 3: (14-19): Aled Williams
Ceint 4: (14-19): Dawn Hoban; Tabitha Mead

Athrawon Pynciau Arbenigol

Celfyddydau Mynegiannol: Gethin Thomas B.Add (0.4); Elen Hughes (0.6)

staff cefnogol - Cynradd

Sam Clutton (CALU)
Dawn Williams (CALU)
Elen Mai Jones (CALU)
Laura Roberts (CALU)
Gemma Hughes (CALU)
Gwenan Williams (CALU)
Ann Jones
Ffion Rowlands
Ffion Davies
Anna Hughes
Cathrin Williams
Angharad Thomas
Kelly Gerrard
Elen Mair Williams
Lois Hughes
Carla Eccles
Stella Jones
Ffion Jones
Emily Everett
Alys Jones
Laura Owen
Tamara Thomas

staff cefnogol - Uwchradd

Catrin Williams (CALU)
Nerys Jones (CALU)
Kelly Davies (CALU)
Llinos Roberts (CALU)
Chloe Parry (CALU)
Kay Ridings
Ceri Roberts
Islwyn Owen
Dion Williams
Alison Burford
Ceri Roberts
Jessica Tilbury
Lorraine Roberts
Victoria Stellas
Deian Elfyn
Iago McGuire
Jacqueline Davies
Calum Ridings
Tomos Jones

staff cefnogol - Gofal Arbennig

Jacqueline Ward-Davies (CALU)
Mary Roberts
Hilda Owen
Leanne Hughes
Dwynwen Burford
Staff Gofal Iechyd

ERAILL

Swyddog Hwb Lles: Jason Craig
Nyrs: Tania Jones
Staff Gofal Iechyd: Hayley Morey; Gwyneth Hulme
Gofalwr: Clive Jones
Gwasanaethau Masnachol: Nia Hughes; Wendy Griffiths; Jacqueline Ashworth; Mary Owen
Prif Gogydd: Belinda Jones
Staff Cegin: Helen Owen

Tîm Rheoli a Cwricwlwm

Andreas Huws, Dawn Hoban, Zara Roberts, Emily Thompson, Huw Edwards, Lowri Carlisle, Lowri Fretwell, Manon Grieves-Owen, Ann Pierce Jones, Sioned Jones, Tabitha Mead, Lisa Roberts, Gethin Thomas, Aled Jones, Aled Williams, Kristin Friedman, Einir Roberts, Catrin Jones, Samantha Clutton, Kelly Davies, Elen Jones, Nerys Jones, Laura Roberts, Llinos Roberts, Dawn Williams, Gemma Hughes, Chloe Parry, Catrin Williams, Liza Aston

uWCH dîm Rheoli

Andreas Huws, Dawn Hoban, Mannon Grieves-Owen, Liza Aston, Lisa Roberts, Sioned Jones

Uwch Arweinydd

Lisa Roberts (Cynradd/Primary); Sioned Jones (Uwchradd/Secondary)

Cyfrifoldeb dros LAC

Andreas Huws, Dawn Hoban

Cyfrifoldeb dros Amddiffyn Plant

Andreas Huws, Dawn Hoban, Mr Peter Davies OBE (Llywodraethwyr/Governors)

Adran Addysg

Seicolegydd Addysgol: Mrs Ffion Ellis Jones; Mrs Elenid Glyn
Swyddog Lles: Ms Angela Bennett
Swyddog Addysg: Mr Aaron Evans
Anghenion Addysg Arbennig: Dr Einir Thomas

Adran iechyd: ffisiotherapi

Darperir gwasanaeth Ffisiotherapi/Iechyd Galwadigaethol yn yr ysgol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer y disgyblion hynny y mae angen cymorth arnynt.
Swyddogion Ffisiotherapi: Ms Susan Strange; Mr Mitesh Makanjee
Iechyd Galwedigaethol: Ms Elin Pritchard; Ms Manon Thomas

Adran iechyd: Therapydd Lleferydd

Darperir gwasanaeth therapi Lleferydd gan Awdurdod Iechyd Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer gwneud asesiadau a chynllunio rhaglenni fel y gall athrawon eu cyflwyno o ddydd i ddydd.

Yn aml bydd gwaith y therapydd yn golygu asesiadau ar gyfer cymorth cyfathrebu trydanol a chyfrifiadurol.

Therapydd Lleferydd ac Iaith: Carol Davies Owen, Cari

Partneriaeth a Rhwydweithiau Dysgu Proffesiynol

Mae’r ysgol yn cydweithio ag ystod eang o asiantaethau a phartneriaid er mwyn datblygu a gwella’r ddarpariaeth i ddisgyblion yr ysgol.

LLYWODRAETHWYR: Aelodau’r Corff Llywodraethol 2023/2024

Yn cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol: Dr Dyfrig ap Dafydd; Cyng. Dylan Rees (Is-Gadeirydd/Vice-Chair); Mr Lloyd Williams

Yn cynrychioli’r Rhieni: Mrs Iris Williams; Miss Carys Thomas; Mr Sean Snape

Aelodau Cyfetholedig: Mr Peter Davies OBE (Cadeirydd/Chair); Dr. Julia Morgan

Yn cynrychioli’r Mudiadau Gwirfoddol: Mr Gwilym Pritchard

Pennaeth: Andreas Huws

Yn cynrychioli’r Athrawon: Dawn Hoban

Yn cynrychioli’r Staff Ategol: Gwennan Williams

Clerc y Corff Llywodraethol: Iona Ponsonby

Yn mynychu cyfarfodydd: UDRh/SMT