English

Clybiau

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn yn casglu a darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad yn Rhad ac am Ddim ar bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ym Môn.
Mae gwybodaeth ar gael ar ofal plant lleol (gwarchodwyr cofrestredig, meithrinfeydd, clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, clybiau gwyliau), gwasanaethau hamdden - clybiau a chymdeithasau i blant a phobl ifanc, gwasanaethau cefnogi teuluoedd, llinellau cymorth lleol a chenedlaethol ayyb.
Dyma eu gwefan am fwy o wybodaeth - www.monifanc.org.uk
Pamffled Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd - cliciwch yma

Clwb Ieuenctid i bobl ifanc ar y sbectrwm ASD / Aspergers 11-19ml oed
Bob Dydd Gwener, 7 - 9 yp
Ystafell Eglwys St. Cyngar, Llangefni
Ffôn: Helen Jones 07736106880

Dance the night away - for 11-16yr olds with learning difficulties (cyfieithiad i ddilyn yn fuan)
Every Friday, 5.30 - 7.15pm, £3.00 each
Millbank Senior Citizen's Club Holyhead
Ffôn: 01407 730181