English

Cefnogaeth / Linciau Defnyddiol

Elusennau sy'n Cynnig Grantiau, Gwybodaeth a Chyngor

Cefnogaeth ar faterion Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr - cliciwch yma


Gyrfa Cymru - Llyfryn i Rieni - cliciwch yma (saesneg yn unig...)


Rhyw a Pherthnasedd - cliciwch yma (Saesneg yn unig...)


Sesiynau gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol i rieni - cliciwch yma


ADYaCh - Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn


Steve Morgan Foundation – Enable (Saesneg yn unig...)

The Steve Morgan Foundation was founded in 2001 by Steve Morgan CBE to support projects that help children and families, people with physical or learning disabilities, the elderly or those that are socially disadvantaged in North Wales, Merseyside, Cheshire and North Shropshire.

I ddarllen mwy - cliciwch yma


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn yn casglu a darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad yn Rhad ac am Ddim ar bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ym Môn.
Mae gwybodaeth ar gael ar ofal plant lleol (gwarchodwyr cofrestredig, meithrinfeydd, clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, clybiau gwyliau), gwasanaethau hamdden - clybiau a chymdeithasau i blant a phobl ifanc, gwasanaethau cefnogi teuluoedd, llinellau cymorth lleol a chenedlaethol ayyb.

Dyma eu gwefan am fwy o wybodaeth - Mon Ifanc

Pamffled Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd - cliciwch yma


Mae gwahoddiad i rieni plant gyda ASD i ddod i roi tro ar Yoga (& rhieni/gwarchodwyr plant sy’n disgwyl am asesiad ASD) – am ddim!

Mae Yoga yn helpu chi reoli straen, pryder ac iselder trwy deimlo’n well yn eich corff. Bydd 2 sesiwn blasu Yoga ym mis Medi 2018. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gelli Gyffwrdd - Diwrnod allan rhad ac am ddim yn Gelli Gyffwrdd ar gyfer plant gydag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd. Bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 11 o Fehefin 2016 sydd yn ystod wythnos y gofalwyr. Cliciwch yma am ffurflen


Dringo i blant a phobl ifanc anabl - Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Chanolfan Ddringo Beacon, yn cynnig chwe wythnos o sesiynau dringo’n rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc anabl. Yn dilyn hynny, ac er mwyn annog y plant a’r bobl ifanc i barhau i ddringo ar ôl i’r cyfres sesiynau ddod i ben, byddwn ni’n gwahodd chi’r rhieni, aelodau teulu, neu weithwyr cefnogol sy’n dod â’r plant a’r bobl ifanc i’r sesiynau i gymryd rhan hefyd. Dewch draw i’r cyflwyniad ar ddydd Sul, Ionawr 17eg 2016 10-11yb yn wal Ddringo’r Beacon.


Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Neuadd y Dref, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7LR. Ffôn. 01248 722828. E-bost: help@carersoutreach.org.uk

Elusen lleol cofrestredig yw Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr sydd yn darparu gwybodaeth a cefnogaeth i ofalwyr di-dâl ng Nghonwy, Ynys Môn a Gwynedd. Rydym yn cefnogi gofalwyr rhwng 25 – 40 oed sy’n byw yn ardal Ynys Môn & yn darparu gofal di-dâl. Mae’r prosiect hefyd yn targedu rhai sydd yn ceisio jyglo ei rôl gofalu gyda chyflogaeth. Yn ychwanegol mae'r prosiect yn cyd-weithio gyda chyflogwyr lleol ar yr Ynys i hybu arferion sydd yn cefnogi gofalwyr gyda Cyflogwyr.


Aidis Trust - Cymorth i bobl anabl gydag anawsterau cyfathrebu - adnoddau cyfathrebu, cyfrifiaduron a thechnoleg cynorthwyol.


BDF Newlife Child and Family Grants - Gwybodaeth a grantiau ar gyfer adnoddau arbenigol.


Birchington Convalescent Benefit Fund - Grantiau tuag at wyliau.


The Caudwell Charity - Grantiau i blant sydd ag aghenion arbennig, neu'n wael.


Child Brain Injury Trust - Grantiau i blant sydd a nam ar yr ymenydd, (neu brodyr a chwiorydd) tuag at gynhwysiad cymdeithasol.


Children Today Charitable Trust - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd ag aghenion arbennig.


CLIC Sargent - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef neu wedi dioddef o gancr, leukaemia neu lymphoma.


Cystic Fibrosis Holiday Fund - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o 'cystic fibrosis' ar gyfer gwyliau neu diwrnodiau allan.


Dreams Come True - 'Gwireddu Breuddwydion' i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o salwch ddifrifol.


Family Welfare Association - Gronfa ar gyfer anghenion lles fel dillad, gwlau, popdai ac ymweliadau ysgol.


Jessie's Fund - Arian ar gyfer therapi cerdd.


Happy Days Children's Charity - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion arbennig ar gyfer gwyliau neu diwrnodiau allan.


League of the Helping Hand - Grantiau (£50-£250) ar gyfer adnoddau angenrheidiol i'r cartref, biliau ynni, costau teithio i'r ysbyty a gwyliau seibiant i ofalwyr. Rhaid cysylltu trwy'ch meddyg teulu, gweithiwr cefnogol neu gweithiwr cymdeithasol.


Lions Clubs International - Mae Clwbiau Llewod lleol yn gallu helpu codi arian tuag at anghenion penodol.


Make-A-Wish Foundation(r) UK - 'Gwireddu Breuddwydion' i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o salwch ddifrifol.


The National Holiday Fund for Sick and Disabled Children - Trefnu gwyliau i Florida i blant sydd yn ddifrifol wael neu gydag anabledd.


Newman Holiday Trust - Sefydliad gwirfoddol sy'n cynnig gwyliau i blant sydd ag anghenion arbennig.


Pearsons Holiday Fund - Grantiau (hyd at £75) ar gyfer gwyliau/gweithgareddau i blant teuluoedd sy'n derbyn cymorthdal incwm.


REACT (Rapid Effective Assistance for Children with Potentially Terminal illness) - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd yn ddifrifol wael.


Roald Dahl Foundation - Grantiau hyd at £500 i blant a phobl ifanc hyd at 25 gyda salwch penodol (haematoleg neu niwrolegol) Rhaid cyflwyno cais drwy weithiwr iechyd.


Rotary International - Mae Clwbiau Rotary lleol yn gallu helpu codi arian i deuluoedd neu tuag at anghenion penodol.


The Salvation Army - Gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni.


Schoolbeat - Grantiau i deuluoedd ar incwm isel.


Starlight Children's Foundation - 'Gwireddu Breuddwydion' ac adloniant o fewn ysbytai i blant sydd yn dioddef o salwch ddifrifol.