English

Cefnogaeth / Linciau Defnyddiol

Elusennau sy'n Cynnig Grantiau, Gwybodaeth a Chyngor

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn yn casglu a darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad yn Rhad ac am Ddim ar bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ym Môn.
Mae gwybodaeth ar gael ar ofal plant lleol (gwarchodwyr cofrestredig, meithrinfeydd, clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, clybiau gwyliau), gwasanaethau hamdden - clybiau a chymdeithasau i blant a phobl ifanc, gwasanaethau cefnogi teuluoedd, llinellau cymorth lleol a chenedlaethol ayyb.

Dyma eu gwefan am fwy o wybodaeth - Mon Ifanc

Pamffled Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd - cliciwch yma


Gelli Gyffwrdd - Diwrnod allan rhad ac am ddim yn Gelli Gyffwrdd ar gyfer plant gydag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd. Bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 11 o Fehefin 2016 sydd yn ystod wythnos y gofalwyr. Cliciwch yma am ffurflen


Dringo i blant a phobl ifanc anabl - Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Chanolfan Ddringo Beacon, yn cynnig chwe wythnos o sesiynau dringo’n rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc anabl. Yn dilyn hynny, ac er mwyn annog y plant a’r bobl ifanc i barhau i ddringo ar ôl i’r cyfres sesiynau ddod i ben, byddwn ni’n gwahodd chi’r rhieni, aelodau teulu, neu weithwyr cefnogol sy’n dod â’r plant a’r bobl ifanc i’r sesiynau i gymryd rhan hefyd. Dewch draw i’r cyflwyniad ar ddydd Sul, Ionawr 17eg 2016 10-11yb yn wal Ddringo’r Beacon.


Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Neuadd y Dref, LLANGEFNI, Ynys Môn, LL77 7LR. Ffôn. 01248 722828. E-bost: help@carersoutreach.org.uk

Elusen lleol cofrestredig yw Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr sydd yn darparu gwybodaeth a cefnogaeth i ofalwyr di-dâl ng Nghonwy, Ynys Môn a Gwynedd. Rydym yn cefnogi gofalwyr rhwng 25 – 40 oed sy’n byw yn ardal Ynys Môn & yn darparu gofal di-dâl. Mae’r prosiect hefyd yn targedu rhai sydd yn ceisio jyglo ei rôl gofalu gyda chyflogaeth. Yn ychwanegol mae'r prosiect yn cyd-weithio gyda chyflogwyr lleol ar yr Ynys i hybu arferion sydd yn cefnogi gofalwyr gyda Cyflogwyr.


Aidis Trust - Cymorth i bobl anabl gydag anawsterau cyfathrebu - adnoddau cyfathrebu, cyfrifiaduron a thechnoleg cynorthwyol.


BDF Newlife Child and Family Grants - Gwybodaeth a grantiau ar gyfer adnoddau arbenigol.


Birchington Convalescent Benefit Fund - Grantiau tuag at wyliau.


The Caudwell Charity - Grantiau i blant sydd ag aghenion arbennig, neu'n wael.


Child Brain Injury Trust - Grantiau i blant sydd a nam ar yr ymenydd, (neu brodyr a chwiorydd) tuag at gynhwysiad cymdeithasol.


Children Today Charitable Trust - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd ag aghenion arbennig.


CLIC Sargent - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef neu wedi dioddef o gancr, leukaemia neu lymphoma.


Cystic Fibrosis Holiday Fund - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o 'cystic fibrosis' ar gyfer gwyliau neu diwrnodiau allan.


Dreams Come True - 'Gwireddu Breuddwydion' i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o salwch ddifrifol.


Family Welfare Association - Gronfa ar gyfer anghenion lles fel dillad, gwlau, popdai ac ymweliadau ysgol.


Jessie's Fund - Arian ar gyfer therapi cerdd.


Happy Days Children's Charity - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion arbennig ar gyfer gwyliau neu diwrnodiau allan.


League of the Helping Hand - Grantiau (£50-£250) ar gyfer adnoddau angenrheidiol i'r cartref, biliau ynni, costau teithio i'r ysbyty a gwyliau seibiant i ofalwyr. Rhaid cysylltu trwy'ch meddyg teulu, gweithiwr cefnogol neu gweithiwr cymdeithasol.


Lions Clubs International - Mae Clwbiau Llewod lleol yn gallu helpu codi arian tuag at anghenion penodol.


Make-A-Wish Foundation(r) UK - 'Gwireddu Breuddwydion' i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o salwch ddifrifol.


The National Holiday Fund for Sick and Disabled Children - Trefnu gwyliau i Florida i blant sydd yn ddifrifol wael neu gydag anabledd.


Newman Holiday Trust - Sefydliad gwirfoddol sy'n cynnig gwyliau i blant sydd ag anghenion arbennig.


Pearsons Holiday Fund - Grantiau (hyd at £75) ar gyfer gwyliau/gweithgareddau i blant teuluoedd sy'n derbyn cymorthdal incwm.


REACT (Rapid Effective Assistance for Children with Potentially Terminal illness) - Grantiau i blant a phobl ifanc sydd yn ddifrifol wael.


Roald Dahl Foundation - Grantiau hyd at £500 i blant a phobl ifanc hyd at 25 gyda salwch penodol (haematoleg neu niwrolegol) Rhaid cyflwyno cais drwy weithiwr iechyd.


Rotary International - Mae Clwbiau Rotary lleol yn gallu helpu codi arian i deuluoedd neu tuag at anghenion penodol.


The Salvation Army - Gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni.


Schoolbeat - Grantiau i deuluoedd ar incwm isel.


Starlight Children's Foundation - 'Gwireddu Breuddwydion' ac adloniant o fewn ysbytai i blant sydd yn dioddef o salwch ddifrifol.